Tăng cường công tác quản lý các trường, học viện thuộc Bộ GTVT

08:19 - 26/05/2023

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các trường, học viện trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

 
 
Các trường, học viện cần tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động - Ảnh 1.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Chỉ thị 06 về tăng cường công tác quản lý các trường, học viện thuộc Bộ GTVT.

Chỉ thị nêu rõ: thực hiện chủ trương của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thời gian qua, Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được những kết quả tích cực như: hệ thống các trường, học viện thuộc Bộ đã từng bước được sắp xếp, tinh gọn; mô hình quản trị và phương thức quản lý đã được đổi mới; chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành GTVT và đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là công tác tuyển sinh, công tác cán bộ, liên kết đào tạo, quản lý sử dụng tài sản...; chưa phát huy được vị thế, vai trò của các cơ sở giáo dục, đào tạo đối với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành GTVT.

Để tăng cường công tác quản lý nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trường, học viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành GTVT hiện nay và trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các trường, học viện trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; chú trọng và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, giáo viên, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

Các trường, học viện cần tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động - Ảnh 2.

Học viện Hàng không Việt Nam

Các trường chủ động rà soát, ban hành hệ thống văn bản nội bộ của trường, học viện theo thẩm quyền, đặc biệt là quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, hội đồng trường, ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể khác trong nhà trường và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức này theo quy định và theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng yêu cầu các trường rà soát, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo các ngành, nghề cốt lõi, phục vụ ngành GTVT; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành GTVT theo định hướng phát triển GTVT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt lưu ý đào tạo nhân lực đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, nhân lực kết cấu hạ tầng giao thông.

Các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển sinh, đào tạo, đặc biệt về công khai, minh bạch trong các bước từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/5/2023 về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các chỉ đạo của Bộ trong công tác đào tạo về lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa và các lĩnh khác.

Bộ trưởng lưu ý các đơn vị đào tạo tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt trong công tác rà soát, chuẩn bị và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; nghiên cứu lập và triển khai kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, ngành, nghề trọng điểm (nếu có) đã quá hạn, bị xuống cấp...; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật của Nhà nước có liên quan, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị…

Để thực hiện tốt theo yêu cầu nội dung của Chỉ thị, các cơ quan, cục, vụ, viện chủ động nắm bắt, phối hợp chặt chẽ với các trường, học viện thuộc Bộ để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục, đòa tạo phát huy được vị thế, vai trò, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT.