Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 145 và Quyết định 2164 của Chính phủ

(Đại Lộ) – Sáng ngày 17/10/2018, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo: các Bộ, ngành Trung ương; các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL; Liên đoàn Lao động; Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/10/2013, quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Theo đó, về trách nhiệm thi hành, Bộ VH-TT-DL chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước trong công tác tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua. Đồng thời, chủ trì hướng dẫn thi hành nghi thức trong tổ chức các ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, thi đua.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Sau khi có Nghị đinh 145/2013NĐ-CP, phải nói rằng chúng ta đã có hành lang pháp lý rất quan trọng để các Bộ, ngành và các địa phương căn cứ thực hiện để làm thế nào có hình thức tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Đánh giá về quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực và có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có nhiều nội dung cần được đánh giá lại để có điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở Hội nghị hôm nay, Bộ sẽ ghi nhận, tổng hợp nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới và quy định của pháp luật, về những quy định nào cần tiếp tục thực hiện và những quy định nào cần sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở nêu rõ: Sau khi Nghị định được ban hành, các Bộ, ngành, các địa phương đã kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm, ban hành các văn bản chị đạo, hướng dẫn thực hiện. Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong việc tổ chức lễ kỷ niệm ở các cấp được thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, không phô trương hình thức, thực hiện đúng theo quy định Nghị định số 145/2013/NĐ-CP.

Nhìn chung, việc tổ chức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước từ trung ương đến địa phương đã được thực hiện trang trọng, nghiêm túc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Đồng thời, thống nhất thực hiện công tác nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, mức độ triển khai an toàn, trang trọng, chu đáo, bài bản và thống nhất; chú trọng đến yêu cầu chính trị, đối ngoại, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế.

Để định hướng cho hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2164/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030, nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chia sẻ, Quyết định 2164/QĐ-TTg là một quyết định hết sức quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở cho các địa phương xây dựng quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Căn cứ Quyết định 2164/QĐ-TTg, trong 5 năm qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp và yêu cầu tại Quyết định của Thủ tướng như: chỉ đạo việc đầu tư cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở các cấp; tạo cơ chế tự chủ cho các thiết chế; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; đầu tư trang thiết bị chuyên dùng…

Đến nay, đã có 40 địa phương xây dựng, triển khai thực hiện Quyết định này; nhiều địa phương có những hình thức tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại đại phương mình. Nhờ đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được củng cố, hoàn thiện; hoạt động ngày càng được mở rộng, nâng cao chất lượng, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức thực hiện, đáp ứng nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân. Qua đó đã tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế cần khắc phục, cụ thể như: nhiều địa phương chưa tích cực tham gia thực hiện Quyết định hoặc đã triển khai thực hiện nhưng có nhiều quy định chưa phù hợp; nhiều địa phương có sự điều chỉnh không phù hợp về sử dụng quỹ đất; kinh phí đầu tư cho việc xây dựng hệ thống thiết chế còn khó khăn; việc xã hội hóa không thống nhất; đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, thiếu đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ… Chính vì vậy, cần có sự phân tích, đánh giá thực trạng để chỉ ra những nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Đối với thành phố, việc triển khai thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, vướng mắc lớn nào. Các nghi lễ được thực hiện trang trọng, đầy đủ ý nghĩa nhưng đảm bảo sự hợp lý, tránh hình thức, đem lại hiệu ứng tốt đối với người dân. Với Quyết định 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Đến nay, thành phố đã có 01 Trung tâm Văn hóa thành phố; 07/07 Trung tâm VHTT các quận, huyện; có 36/56 xã, phường có các hạng mục thiết chế VHTT; có 118/119 thôn có Nhà Văn hóa – Khu Thể thao đạt chuẩn; có 01 Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố; 01 Nhà Văn hóa lao động thành phố; 01 Trung tâm VHTT công nhân tại KCN Hòa Khánh. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục căn cư Quyết định để hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể trên toàn địa bàn TP để đảm bảo đến năm 2020, TP có 80% xã, phường có Trung tâm VHTT và 20% xã, phường còn lại có thiết chế Nhà Văn hóa.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thay mặt Bộ VHTTDL nêu một số đề xuất, kiến nghị sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để có những điều chỉnh phù hợp, nhằm góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 145 của Chính Phủ, cụ thể về việc: Ban hành Nghị định mới về Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên cơ sở tách các chương từ chương 8 đến chương 13 của Nghị định 145/2013/NĐ-CP; Ban hành Nghị định quy định về hướng dẫn trao tặng các hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, đón nhận các hình thức khen thưởng của các tổ chức nước ngoài cho tập thể, cá nhân của Việt Nam; Xem xét, đưa ra các quy định mới về định mức kinh phí cho hoạt động nghi lễ nhà nước và đón, tiếp khách nước ngoài.

Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng kiến nghị Chính phủ đối với Quyết định 2164/QĐ-CP, cụ thể: Đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật cấp tỉnh và Trung tâm VHTT cấp huyện; Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố khi quy hoạch mới các khu công nghiệp, khu chế xuất, cần dành quỹ đất để xây dựng thiết chế VHTT phục vụ công nhân lao động; Đề nghị Chính phủ không sáp nhập các Cung, Nhà Thiếu nhi với các thiết chế văn hóa có chức năng không tương đồng, bảo đảm duy trì, phát huy các thiết chế văn hóa chuyên biệt cho thiết nhi tại địa phương.

Thu Nga/VTOTO

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp